Privacyverklaring

MOOI graphic studio, gevestigd aan Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nieuwstraat 30
8061 GR Hasselt
06 22708869
www.m-ooi.nl
info@m-ooi.nl
Heleen Schaapman is de Functionaris Gegevensbescherming van MOOI graphic studio. Zij is te bereiken via info@m-ooi.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOOI graphic studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@m-ooi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MOOI graphic studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- MOOI graphic studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MOOI graphic studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOI graphic studio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOOI graphic studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard (vanaf het laatst goedgekeurde belastingjaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

MOOI graphic studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOOI graphic studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links naar andere websites

Op M-OOI.NL treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MOOI graphic studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@m-ooi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MOOI graphic studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOOI graphic studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@m-ooi.nl

Disclaimer

De vorm en inhoud van M-OOI.NL is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van M-OOI.NL niet werken of de gegevens op deze site onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is M-OOI.NL hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. M-OOI.NL is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bv door nieuwe ontwikkelingen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Check daarom regelmatig deze verklaring voor een update.

Vragen

Indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je deze e-mailen naar privacy@m-ooi.nl of sturen naar M-OOI.NL, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).

Hasselt, april 2018

Contact

Voor een offerte, vraag omtrent drukwerk, papiersoort,
opmaak, conceptontwikkeling of voor gewoon een lekker kopje koffie...

waarom contact met mooi?

Wij bedenken en produceren campagnes om betrokkenheid te vergroten, klanten te binden, merkwaarde te vergroten of verkopen te bevorderen. Van bijzonder tot en met MOOI!

MOOI graphic studio

Nieuwstraat 30
8061 GR Hasselt (OV)
T.: +31 (0)6 22 70 88 69
E.: bijzonder@m-ooi.nl

algemene gegevens

IBAN: NL75 RABO 0325.6933.74
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 05066036
BTW nummer: NL.8102.21.019.B01